Program TUKAN

Program TUKAN – Trening Umiejętności Kontroli Zachowań Związanych z Alkoholem i Narkotykami

Program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

Program oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych. Program zajęć korekcyjnych dostarcza podstawową wiedzę niezbędną do radzenia sobie bez używek, wyposaża pacjentów w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z dostępności środków psychoaktywnych i modelu życia związanego z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków. Zajęcia grupowe są częścią szerszego programu korekcyjnego, w skład którego wchodzą Indywidualne Programy Korekcyjne (IPK) oraz spotkania realizowane zgodnie z ideą Dwunastu Kroków AA. Integralną częścią programu korekcyjnego dla młodzieży jest program pracy z rodzicami.

Program przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 15-19 lat,  mającej problemy związane z piciem alkoholu lub braniem narkotyków ( leków itp.).

Główny cel:

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania ze środków psychoaktywnych.

Szczegółowe cele programu:

  • Dostarczenie wiedzy na temat wpływu środków psychoaktywnych na własne życie i zdrowie.
  • Nabycie umiejętności kontrolowania zachowań destrukcyjnych w obszarach związanych z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi
  • Nabycie umiejętności ułatwiających młodym ludziom funkcjonowanie w rodzinie oraz grupie rówieśniczej, dających możliwość samostanowienia i dbania o zaspokajanie własnych potrzeb.
  • Umożliwienie budowania pozytywnego obrazu samego siebie.
  • Rozpoczęcie procesu samorealizacji.