Terapia dla osób doznających przemocy

Osoby doznające przemocy w rodzinie charakteryzuje: niska samoocena, bierne strategie  radzenia  sobie  ze  stresem,  silna  zależność,  lęk,  obniżony  nastrój,  izolacja społeczna,  skłonność  do  obwiniania  siebie,  częste  nadużywanie  alkoholu  i  branie narkotyków,  dolegliwości  psychosomatyczne.  Ofiary  przeżywają  silne  poczucie  winy związane z przypisywaniem sobie odpowiedzialności za akty przemocy, są przekonane, że  to  ich  działanie  spowodowało  przemoc.  Postrzegają  siebie  jako  osoby,  które  nie mają żadnej  kontroli  nad  własnym życiem  i  otoczeniem,  często  doświadczają  też głębokiej i trwałej nieufności wobec innych. Intensywna, powtarzająca się, zagrażająca życiu przemoc powoduje, że ofiary są w stanie analizować tylko aktualną sytuację. Cały wysiłek  skupiają  na  przetrwaniu,  a  nie  na  poszukiwaniu  długofalowych  rozwiązań problemu.  Obawiają  się, że  ujawnienie  przemocy  może  zagrozić  ich życiu.  Osoby doznające  przemocy  nie  widzą  możliwości  zmiany  istniejącego  stanu  rzeczy,  a  jeśli takowe  się  pojawiają,  nisko  oceniają  szansę  ich  realizacji.  Badania  potwierdzają, że ofiary przemocy w rodzinie zgłaszają się po pomoc dopiero wtedy, gdy ich problemy przybierają niezwykle poważny charakter. Przemoc czyni z człowieka istotę bezwolną i zależną.

Pomaganie  ofiarom  przemocy  należy  traktować  jako  działanie  zmierzające  do odbudowania  ich  osobistej  siły.  Efektywność  pomocy  ofiarom  można  mierzyć poprzez ich zmiany wewnętrzne, które warunkują skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zmiany życiowe. Podstawowe cele pomocy ofiarom przemocy w rodzinie to zapewnienie bezpieczeństwa oraz odbudowanie poczucia mocy osobistej. Pomoc psychologiczna udzielana ofierze przemocy ma pomóc w:-uznaniu istnienia przemocy bez obwiniania się za nią; -zrozumieniu, że doznawanie przemocy nie dotyczy wyłącznie jej; -zapewnieniu bezpieczeństwa; -dostrzeżeniu alternatywnych rozwiązań problemu przemocy oraz w zbadaniu swoich możliwości w tym zakresie; -uznaniu ważności swoich uczuć, myśli i wyborów; -podejmowaniu własnych decyzji i wyborów; -przezwyciężeniu skutków przemocy; –  ponownym nawiązaniu wspierających związków interpersonalnych. Punktem wyjścia do pracy z osobami doznającymi przemocy jest przyjęcie założenia, że  nic  z  tego,  co  zrobiła  ofiara,  i żadne  okoliczności,  nie  mogą usprawiedliwiać  przemocy  czy  zdjąć  odpowiedzialności  za  nią  ze  sprawcy. Jakakolwiek próba zachęcania ofiary, by zastanowiła się nad rolą, jaką sama odgrywa w występowaniu  lub utrzymywaniu  się przemocy, jest wtórnie  raniąca.  Osoby pomagające, które mają problemy z przyjęciem tej przesłanki, powinny skierować ofiarę przemocy do innego specjalisty.

Pracę psychologiczną z ofiarami można podzielić na trzy ważne etapy:

  • diagnoza problemu;
  • stworzenie i wprowadzenie w życie planu bezpieczeństwa;
  • praca nad skutkami przemocy.